fbpx

Една од главните улоги на KRA е да ја сумираат улогата на вработените во компанијата

Денеска ќе се потрудиме да објасниме што се тоа KRA, на што се фокусираат. Зошто се важни KRA и исто така ќе споделиме и неколку важни работи пред да се постават KRA. Проследете го целосно блог постот. Што се KRA? Една од работите кои се важни во HR се и KRA односно Key Responsibility Area. […]
KRA - HR Академија
09.30.2022

Денеска ќе се потрудиме да објасниме што се тоа KRA, на што се фокусираат. Зошто се важни KRA и исто така ќе споделиме и неколку важни работи пред да се постават KRA. Проследете го целосно блог постот.

Што се KRA?

Една од работите кои се важни во HR се и KRA односно Key Responsibility Area. Тоа е кратенката што се користи за областа за клучна одговорност или областа за клучни резултати. KRA опфаќа опис на улогите и одговорностите на вработените на нивното работно место.

Можат да бидат квалитативни и квантитативни и истите го опишуваат обемот на работата во постигнувањето на компаниските цели. KRA ги сумираат оптималните исходи и резултати кои се очекуваат. Истите се посветени на вработените, одделенијата и целосната компанија. Тие им нудат чувство на насока на вработените и помагаат во јасно разбирање на нивните улоги.

КРА се фокусираат на тоа како да се постигне:

 • Економскиот раст
 • Севкупна ефикасност и продуктивност
 • Задоволство и задржување на клиентите
 • Мотивацијата на вработените
 • Вредност на препознавање на брендот и отповикување
 • Предност пред конкурентите
Grace period - HR Академија

Информирај се!

Зошто се важни КРА?

Една од главните улоги на KRA е да ја сумираат улогата на вработените во компанијата. Сепак, КRA промовираат разбирање, ја зголемуваат мотивираноста на вработените за работа и многу повеќе.

 • Преглед на изведбата

Оценките, наградите и признанијата, бонусите и другите начини на вреднување на вработените. По успешно извршувањето на задачите, вработените ќе бидат соодветно вреднувани.

 • Управување со времето

Роковите и временските рокови се дел од KRA, помагаат во управувањето со времето, приоретизирање на задачите и доставување проекти навреме.

 • Распределба на ресурси

Времето, буџетот, средствата итн. лесно се распределуваат кога компанијата ги наведува улогите на секој вработен и оддел на најрелевантен начин.

 • Искуство на вработените

Вработените се чувствуваат повеќе ценети имотивирани кога нивните претпоставени ги опишуваат нивните улоги и одговорности во компанијата. Им помагаат да разберат како нивната работа се вклопува во пошироката слика, односно организациските цели.

 • Продуктивност и ефикасност

Кога вработените знаат што треба да направат и постигнат и што се очекува од нив тие се насочени да дадат подобри резултати со зголемена продуктивност.

5 работи што треба да се запомнат кога се поставуваат KRA

За да доделите KRA и да бидете сигурни дека тие можат да ја максимизираат ефикасноста на компанијата, можете да ги следите петте едноставни работи:

Персонализирање според улогите на вработените

Создавањето исти KRA за секој вработен или секој оддел може да се покаже како грешка. Персонализирајте ги KRA според силните страни, квалификациите и стручните области на вработените. Прегледите на перформансите, повратните информации од колегите, менаџерите и што е најважно од зборовите на вработените мора да се земат предвид при поставувањето на нивните KRA.

Компаниски цели на вработените

Фокусирањето на растот на компанијата и на вработените е неопходно за дефинирање и доделување на КРА. Стремете се кон рамнотежа помеѓу краткорочните и долгорочните цели, како и помеѓу целите на вработените и мисијата на самата компанија.

Методи за евалуација на успешноста

Клучните показатели за успешност или мерки за евалуација мора да им бидат јасно дефинирани на вработените однапред. Обидете се да поставите критериуми за оценување, циклуси на цели околу посакуваните резултати и на севкупна основа на изведба.

Приоритетизирање на КRА

На вработените им се доделуваат повеќе одговорности за постигнување на повеќе цели. Додека им ги опишувате KRA, погрижете се да ги дефинирате приоритетите. Затоа што тоа ќе помогне во зголемување на ефикасноста, подобар преглед на перформансите и завршување на задачите навреме.

Ревизија во чести интервали

Штом ќе се постават KRA мора да се ревидираат во редовни интервали според променливите потреби и приоритети на компанијата. Цврстите и нереални KRA нема да ги водат бизнисите никаде. Па затоа е неопходно да се одржуваат KRA со променливите времиња.

Grace period - HR Академија

Информирај се!

KRA мора да бидат SMART ( Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound )

 1. Специфични – Јасно дефинираните цели ги зголемуваат шансите за постигнување на очекуваните резултати
 2. Мерливи – квантифицираните метрики на видливи резултати се лесни за анализа
 3. Достижни – мора да се земат предвид практичните пречки како што се времето и трошоците
 4. Реални – Целите мора да бидат релевантни и практично возможни да се постигнат од страна на вработените
 5. Временски ограничени – Датумот на завршување мора да се спомене за дополнителна мотивација

Пресметка на KRA

На KRA им се дава вредност според приоритетот на задачите или областите со резултати.  Дополнително, метриките на KRA се изградени со квантитативни клучни показатели за изведба (KPI) кои мерат како компанијата напредува кон остварување на целите.

На Академијата за човечки ресурси по предметот Performance Management во детали се работи поставување на KRA и оценување од страна на студентите и предавачот.

На Fast-track Академијата студентите работат индивидуално поставување на цели и сумирање на резултати, претставени во KRA. Kој се издава за еден двонеделен период кој што може да биде во зависност од компанија до компанија. Уписите за следната група се во тек. Истата ќе започне на 15ти ноември.

Сите оние кои што сакаат да се запишат на HR Академијата можат да кликнат тука или да се јават на 071 214 849.

Поврзани постови

     Pin It on Pinterest

     Share This